Akma-Buchalter Sp. z o.o.
o nas
nasza oferta
cennik i promocje
zapytanie ofertowe
dane kontaktowe

KSIĘGI RACHUNKOWE

 • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont
 • tworzenie polityki rachunkowości
 • zakładanie planów kont wprowadzenie i analiza danych początkowych (bilans otwarcia)
 • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności
 • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
 • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji np. z tyt. podatku od nieruchomości, raportów NBP
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • stała analiza kosztów i przychodów
 • potwierdzenia sald
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne i inne)
 • reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym, w tym uczestniczenie w kontrolach
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np. ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję przebiegu pojazdu)
 • prognozy dla banków i instytucji finansowych
 • raporty menedżerskie, przedstawiające wybrane dane księgowe celem analizy działalności firmy wg wzorów zdefiniowanych indywidualnie dla każdego klienta
 • doradztwo finansowe , księgowe
 • przygotowywanie dokumentów do badań przez Biegłych Rewidentów oraz współpraca z Biegłym Rewidentem

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu, wyposażenia)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT
 • reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym, w tym uczestniczenie w kontrolach
 • prognozy dla banków i instytucji finansowych
 • doradztwo finansowe , księgowe
 • sporządzanie rozliczenia rocznego

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • zakładanie i prowadzenie odpowiednich ewidencji (np ewidencję środków trwałych, ewidencję przebiegu pojazdu, wyposażenia)
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych VAT
 • reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym, w tym uczestniczenie w kontrolach
 • prognozy dla banków i instytucji finansowych
 • doradztwo finansowe , księgowe
 • sporządzanie rozliczenia rocznego

KADRY I PŁACE

 • procedura przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych)
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników, zaświadczenia, prowadzenie kart urlopowych, rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych
 • deklaracje do Urzędów Skarbowych
 • wyliczanie składek ZUS, sporządzanie i wysyłanie drogą internetową miesięcznych deklaracji
 • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych
 • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS
 • zgłaszanie zakładów pracy do PIP
 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • pomoc przy organizacji szkoleń BHP